Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/r42419sice/public_html/wp/wp-includes/post-template.php on line 275

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR nr. 371R din 04-03-2020

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
nr. 371R din 04-03-2020

     Adunarea generală ordinară a acţionarilor, o societate pe acţiuni constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din România, având sediul social având sediul social în Sighişoara, Str. Viilor 123, jud. Mureş, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul de înregistrare J26/561/1995, având cod unic de înregistrare 1224553 şi un capital social subscris şi vărsat de 346.210 lei, împărţit în 138.484 acţiuni nominative dematerializate, fiecare acţiune având un drept de vot egal, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (Societatea), convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al Societăţii, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial nr. 396/31-01-2020 şi în ziar în 31-01-2020, întrunită în mod legal la data menţionată mai sus în prezenţa a 2 acţionari, din care unul prin reprezentant cu procură specială depusă în original la societate cu 48 de ore înainte de începerea şedinţei, deţinând un total de 136.283 voturi – reprezentând 98,41% din numărul total de 138.484 drepturi de vot, adunarea fiind prezidată de preşedintele Consiliului de Administraţie Sbârcea Damian-Florian,

Cu unanimitate de voturi „pentru”, Adunarea generală a acţionarilor A HOTĂRÂT:

1. Se ia notă de renunţarea la mandatul de administrator a actualilor administratori şi anume dl. Sbârcea Damian –Florian, dl. Pora Marcel, dl. Neag Nicolae, dl. Morareanu Marius– Octavian, dl. Chirpereanu Adrian –Petru, dl. Keresteli Arpad, dna. Orasanu Minodora, dna. Marian Alexandrina- Stela, dl. Marginean Pamfil şi, în consecinţă, încetarea calităţii acestora de administratori efectivă începând cu momentul încheierii şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

2. Aprobă următorii administratori (membri ai Consiliului de Administraţie cu drepturi depline ce îşi exercită atribuţiile separat) aleşi pentru un mandat de 1 an, începând cu momentul încheierii şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, având in vedere rezultatele votului secret, respectiv:
a) Michael Leier;
b) Matthias Michael Ebner;
c) Thomas Ebner.

3. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, pentru semnarea tuturor documentelor şi pentru efectuarea tuturor procedurilor şi formalităţilor necesare pentru îndeplinirea hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice.