Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/r42419sice/public_html/wp/wp-includes/post-template.php on line 275

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 04-03-2020

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR DIN 04-03-2020

Adunarea generală ordinară a acţionarilor, o societate pe acţiuni constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din România, având sediul social având sediul social în Sighişoara, Str. Viilor 123, jud. Mureş, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul de înregistrare J26/561/1995, având cod unic de înregistrare 1224553 şi un capital social subscris şi vărsat de 346.210 lei, împărţit în 138.484 acţiuni nominative dematerializate, fiecare acţiune având un drept de vot egal, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (Societatea), convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al Societăţii, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial nr. 396/31-01-2020 şi în ziar în 31-01-2020, întrunită în mod legal la data menţionată mai sus în prezenţa a 2 acţionari, din care unul prin reprezentant cu procură specială depusă în original la societate cu 48 de ore înainte de începerea şedinţei, deţinând un total de 136.283 voturi – reprezentând 98,41% din numărul total de 138.484 drepturi de vot, adunarea fiind prezidată de preşedintele Consiliului de Administraţie aferent,

Cu unanimitate de voturi „pentru”, Adunarea generală a acţionarilor A HOTĂRÂT:

1. Se aprobă modificarea Contractului de Societate şi a Statutului Societăţii, după cum urmează:

a) art. 11 al. 1 din Contractul de Societate şi art. 17 al. 1 din Statutul Societăţii vor avea următorul conţinut: „Societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor, pe o perioada de 1 an.”

b) art. 11 al. 7 din Contractul de Societate şi art. 17 al. 7 din Statutul Societăţii privind existenţa comitetului de audit se abrogă iar prima liniuţă de la al. 4 al art. 10 din Statutul societăţii va avea următorul conţinut: „-să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;”

c) art. 13 al. 1 din Contractul de societate şi art. 18 al. 2 din Statutul societăţii vor avea următorul conţinut: „Consiliul de administratie delega conducerea societatii unui director general, prin incheierea unui contract de mandat, director general care va putea delega o parte din puterile ce îi sunt conferite unor angajați ai societății sau terțe persoane.”

d) se elimină cerinţa ca administratorii să fie acţionari ai societăţii din art. 11 alin. 2 din Contractul de societate şi din art. 17 al. 2 din Statutul societăţii care vor avea următorul conţinut: „(2) Administratorii sunt alesi de adunarea generala ordinara prin vot secret.”

e) atribuţia de contractare a imprumuturilor bancare trece din sarcina adunarii generale a acţionarilor în sarcina consiliului de administraţie prin eliminarea liniuţei 8 de la al. 4 al art. 10 din Statutul societăţii şi adaugarea următoarei litere i) la art. 18 al. 1: „i) poate aproba gajarea unor utilaje, imobile sau alte active ale societăţii;”

2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare precum şi a Contractului de societate actualizat şi a Statutului societăţii actualizat cu actualizarea inclusiv a listei acţionarilor prevăzută în preambulul contractului de societate şi pentru efectuarea tuturor procedurilor şi formalităţilor necesare pentru îndeplinirea hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice